Награди
Победители
Играта приключи. Ето кой спечели страхотни награди от Перелик!
1x

Уикенд за двама
в хотел Перелик

Дима Иванова
0889****38
20x

Продукти Перелик
от серия Резерва

Ivka Velcheva
0899****66
Димитър Димитров
0884****40
Latinka Ianeva
0889****97
Krasimir Nikiforov
08986****61
Vyara Ilieva
0883****44
Kremena Georgievaa
0899****63
Мейнур Хюсеинова
0895****99
Юлия Манева
0892****17
Galina Arnaudova
0878****29
Gergana Tabakova
0877****00
Катя Тончева
0889****45
Христина Иванова
0894****13
Veronika Ivanova
0988****73
Петя Тодорова
0889****61
Мирена Урманова
0893****40
Вероника Кузева
0888****02
Tanya Dimitrova
0896****02
Татяна Кирилова
0887****91
Natalia T. Ivanova
0879****06
Благовеса Керменова
0878****26
Награди
Включи се в играта ни и можеш да спечелиш една от нашите страхотни награди!
Награда 1
1x

Уикенд за двама
в хотел Перелик

2 Нощувки със закуски, ползване на басейн, сауна и фитнес в хотел "Перелик"☆☆☆☆☆
20x

Продукти Перелик
от серия Резерва

Награда 2
Правила

Раздел I Общи разпоредби

 1. „Познаваш ли Перелик?”(„Играта”) се организира и провежда от “Белла България” АД, ЕИК: 115141090, със седалище и адрес на управление: гр.София, район Слатина, бул.“Цариградско шосе“ № 101, наричан „Организатор” по-долу.
 2. Изпълнител на играта е „Уот иф“ ООД, ЕИК: BG203381583, със седалище и адрес на управление гр.София, ж.к.“Лозенец“, бул. „Черни връх“ № 84, ет.6, наричан „Изпълнител“ по – долу.
 3. С участието си в Играта участниците декларират, че са запознати с изложените по-долу официални правила на Играта („Официални правила”), приемат ги без забележка и се задължават да ги спазват.
 4. Официалните правила се прилагат за целия период на провеждане на Играта и са публикувани на следния Интернет адрес: https://perelikgame.com/ и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на играта. Официалните правила са задължителни за всички участници.
 5. Промените в Официалните правила се извършват съгласно чл.147 Б от Закона за защита на потребителите.

Раздел II Територия и Срок на Играта

 1. Играта се организира на български език и се провежда на Интернет страницата https://perelikgame.com/. Играта ще продължи в периода 28.05.2018 г. от 12:30 ч. – до 17.06.2018 г. в 23:59 ч.

Раздел III Право и Условия на участие

 1. В Играта има право на участие всяко физическо лице, с местоживеене в България, на възраст над 18 /осемнадесет/ години, с изключение на служителите на „Белла България” АД и „Уот иф” ООД, които са свързани с Играта, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи, братя и сестри Всички лица, ненавършили 18 (осемнадесет) години, но навършили 16 (шестнадесет) години трябва да вземат разрешение от родител или друг законен представител преди да вземат участие и да предоставят свои лични данни. За лицата, които не са навършили 16 (шестнадесет) години, освен разрешението от родител или друг законен представител, съгласно предходното изречение, е необходимо и изрично съгласие от родител или друг законен представител за обработване на личните им данни.
 2. Участието в играта не е обвързано с покупка на стоки и/или услуги.
 3. Всеки участник има право на едно участие в играта. Участниците в Играта трябва да изпълнят, описаните по-долу стъпки:
  • Да достъпят играта на https://perelikgame.com/.
  • Да отговорят правилно на анкета „Познаваш ли Перелик?“ съдържаща пет въпроса, като изберат един от три възможни отговора.
  • При избран неправилен отговор системата изпраща съобщение на участниците и те имат право да изберат друг отговор.
  • Да се регистрират в томбола за награди от Организатора след като са отговорили правилно на петте въпроса от анкетата, като попълнят следните данни: име, телефон и имейл и да приемат Официалните правила на играта.
 4. Всеки участник, който се опита да наруши или наруши Официалните правила на Играта („Нарушение”) ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора.
 5. Нарушение включва действия за:
  • Получаване на повече от едно участие в Играта от едно лице, от един регистриран профил в играта.
  • Всяко друго действие, което променя механизма за участие в Играта или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Официални правила, в т.ч. правилата за регистрация и за привличане на други участници в Играта.
 6. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начина на определяне на опит или нарушение на Официалните правила на Играта.

Раздел IV Награди

 1. За периода на Играта, ще бъдат раздадени общо 21 /двадесет и една/ награди – 1 /една/ голяма награда – уикенд за двама в хотел „Перелик“ в Пампорово и 20 /двадесет/ комплекта от продукти от серия „Резерва“ на „Перелик“ - по една награда за всеки печеливш.
 2. Не се допуска размяна на награди за паричната им равностойност или за други материални или нематериални изгоди.

Раздел V Определяне на печелившите участници и получаване на наградите

 1. Наградите ще бъдат раздадени с томбола /електронен жребий/ между всички, които са отговорили правилно на петте въпроса в играта и са се регистрирали за томболата, и които отговарят на Условията за участие (според раздел III на Официалните правила).
 2. Печелившите ще бъдат изтеглени и обявени на 18.06.2018 г. на Интернет адреса на играта https://perelikgame.com/ .
 3. Един участник може да спечели само една награда в рамките на играта. Печелившите участници ще трябва да се свържат с Организатора, като изпратят лично съобщение във Facebook страницата на Организатора на адрес https://www.facebook.com/perelik.bg/ , с коeто да предоставят трите си имена, адрес за доставка в работно време и мобилен телефон за връзка в рамките на 5 работни дни след обявяване на имената им, до 25.06.2018 г. В противен случай наградата отива при първата резерва в реда на изтеглянето й.
 4. Печелившите ще бъдат изтеглени и обявени на 18.06.2018 г. на Интернет адреса на играта https://perelikgame.com/ .
 5. Печелившите участници ще получат наградите си на предоставения от тях адрес, по куриер, за сметка на Организатора, до 30 /тридесет/ работни дни, считано от обявяването им като печеливши участници на https://perelikgame.com/. При получаването на наградата печелившият участник се идентифицира с личната си карта или друг документ за самоличност. Ако печелившият е на възраст под 18 /осемнадесет/ години се предоставя лична карта и задължително следва да бъде придружен от родител, настойник или попечител с лична карта и документ, удостоверяващ тяхната родствена връзка, настойничество или попечителство.
 6. Организаторът не носи отговорност в случай, че участникът е предоставил грешени имена, адрес или телефон.
 7. Ако наградата не може да бъде доставена по причини извън обхвата на Организатора (грешен адрес, сгрешени лични данни и т.н.), то тя ще бъде предоставена на друг участник, който ще бъде изтеглен като резерва на лотариен принцип. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник само, ако същото удостовери писмено, че е получило наградата от името на печелившия.

Раздел VI Печеливши претенции

 1. Наградите ще се дават на участници, които имат право да участват в Играта, били са обявени за печеливши по Официалните правила на Играта, дали са точен адрес за доставка на наградата и при посещение от куриерската служба се идентифицират пред съответните служители, като представят валиден документ за самоличност (паспорт, лична карта, шофьорска книжка).

Раздел VII Грешки и Невалидни участия

 1. Организаторът не носи отговорност за участия, съдържащи непълна, невярна или подвеждаща информация, както и за участия на лица, които нямат право да участват в Играта. Организаторът не носи отговорност за липсващи или загубени участия в Играта.

Раздел VIII Предоставяни от участниците материали

 1. Участниците се съгласяват, че носят отговорността за всички материали, подадени от тях към Интернет страницата на играта, включително по отношение на законността, достоверността, автентичността и запазените права на всички такива материали.
 2. Участниците нямат право да поставят на Интернет страницата на играта (да качват), да разпространяват или да публикуват по друг начин, никакви материали, чието съдържание е клеветническо, нецензурно, заплашително, оскърбително, незаконно, което представлява посегателство върху личните или обществените права, или което би могло да бъде осъдително, или може да съставлява или да подтиква към криминални престъпления, да нарушава правата на които и да е трети страни или да поражда търсене на отговорност или да представлява нарушение на който и да е закон.
 3. „Белла България“ АД и упълномощените ѝ представители ще могат свободно да копират, разкриват, разпространяват, регистрират и да използват по друг начин материалите, предоставени от Участниците, /с изключение на личните им данни/, за всякакви комерсиални и некомерсиални цели, без да дължи заплащане за това и без никакви задължения за компенсации за материалите към Участника или към други страни.
 4. 4 Организаторът си запазва правото да изтрива качени материали, чието съдържание счита за неотговарящо на темата на Играта, в т.ч. клеветническо, нецензурно, заплашително, оскърбително, незаконно, което представлява посегателство върху личните или обществените права, или което би могло да бъде осъдително, или може да съставлява или да подтиква към криминални престъпления.

Раздел IX Отговорност

 1. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш Участник, предоставил невалиден телефон за контакт или не кореспондиращ, непълен или неточен адрес за доставка на награди.
 2. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на играта и/или съответното разпространение на наградите.
 3. Всички претенции за награди, предявени след определените крайни срокове по настоящите Официални правила се считат за невалидни.
 4. Организаторът на играта няма задължение да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди, предявени след определените крайни срокове.
 5. Организаторът на играта не носи отговорност за забавяне в доставката на наградите, причинени от забавяне на доставчици на куриерски услуги или за щети по наградите, които са възникнали в резултат на транспортирането им от куриерската служба.

Раздел X Прекратяване на играта

 1. Организаторът на Играта има право по своя преценка да прекрати Играта по всяко време в случай, че настъпят съществени злоупотреби, нарушаване на Официалните правила или форсмажорни обстоятелства.
 2. 2 Прекратяването на Играта се обявява по реда, посочен в Раздел I по-горе. В тези случаи на Участниците не се дължи компенсация за участието им в Играта.
 3. Организаторът няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от участниците ползи, в резултат от такова прекратяване на Играта.

Раздел XI Съдебни спорове

 1. Всеки потенциален спор между Организатора на Играта и участниците в същата се решава чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение, спорът ще се решава от компетентния съд.

Раздел XII Лични данни. Публичност ДЕКЛАРАЦИЯ

във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).
С подписа си/поставяне на отметка под настоящия документ, декларирам:
А) Че съм запознат със следното:
1. (1) В отношенията ми с Компанията, която организира играта „Познаваш ли Перелик“, имам качеството на субект на лични данни, съответно личните ми данни ще бъдат обработвани от Компанията. „Обработване“ по смисъла на предходното изречение е всяка дейност, свързана с приемане, записване, структуриране, съхранение, предаване или унищожаване на лични данни.
(2) „Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирането ми като физическо лице, включително, но не само – три имена, адрес, мобилен телефон, електронна поща.
(3) „Компанията“ е „БЕЛЛА БЪЛГАРИЯ” АД, със седалище и адрес на управление гр. София 1113, район Слатина, бул. “Цариградско шосе” № 101, ет. 8, вписано в регистъра на Търговските дружества при Агенция по вписванията с ЕИК 115141090, представлявано от Елза Маркова - Изпълнителен директор. Допълнителна информация за Компанията мога да намеря на следния електронен адрес: http://www.bella.bg/ За да се свържа с Компанията мога да използвам следните контакти:
тел.+359 (0)32 606 303
факс: +359 (0)32 606 444
e-mail: office@bella.bg
„БЕЛЛА БЪЛГАРИЯ“ АД се стреми към спазване в цялост на основните принципи на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година – законност, добросъвестност, прозрачност, както и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.
2. (1) Личните ми данни, които Компанията ще обработва, са
- три имена;
- мобилен телефонен номер;
- адрес(данни за местонахождение);
- електронна поща.
(2) Личните ми данни се събират и обработват от Компанията със следната цел – възможност за участие в организирана от Компанията игра „Познаваш ли Перелик“, проведена на Интернет страница, както и участието ми в томбола/електронен жребий/, проведен между всички участници, регистрирани и отговорили правилно на зададените въпроси, съгласно Официалните правила на играта. Предоставянето на личните ми данни на Компанията дава възможност на същата да ме идентифицира като участник по време на провеждане на играта, да осъществява контакт с мен при необходимост и да ме разграничи от останалите участници в процеса на играта. Личните ми данни няма да бъдат използвани за цели, различни от описаните по-горе, освен в случай че бъда изрично уведомен/а и предоставя изричното си съгласие.
(3) Не съм задължен/а да предоставяте личните си данни на Компанията, но ако не го направя е невъзможно за Компанията да ме регистрира като участник в организираната от последната игра „Познаваш ли Перелик“.
(4) За целите на Компанията, същата няма да обработва личните ми данни по начини, по които е възможно автоматизирано вземане на решения (като профилиране).
(5) Личните ми данни ще се съхраняват от Компанията за период до 12/дванадесет/ месеца, след като официално играта е обявена за приключила и печелившите участници са определени, който срок Компанията счита за разумно необходимо време. В срока по предходното изречение личните данни ще се съхраняват с цел успешното раздаване на съответните награди на участниците, като в предвидените в Официалните правила случаи може да се наложи изтегляне и връчване на награди на резервни участници.
(6) Компанията няма да предава личните ми данни на трети страни, с изключение на куриерски служби с цел връчване на предвидените награди, както и на изпълнителя на играта „Уот иф“ ООД, ЕИК: BG203381583, със седалище и адрес на управление гр.София, ж.к.“Лозенец“, бул. „Черни връх“ № 84, ет.6, с цел администриране на интернет страницата във връзка с организацията на играта, в това число регистрация на участници и обявяване на печеливши. В изпълнение на Официалните правила на играта и с цел прозрачност при провеждане на същата, при определяне на печелившите чрез томбола ще бъдат обявени в Интернет страницата наименованията, с които печелившите участници са се регистрирали за участие. Компанията няма да прехвърля мои данни в една или повече други държави, в или извън Европейския съюз.
3. Уведомен/а съм за правата ми във връзка с обработката на личните ми данни, а именно:
(1) Право на достъп и получаване на електронно копие от моята лична информация, която се обработва от Компанията, но само ако удостоверя идентификацията си пред Компанията.
(2) Право да изискам корекция на обработваните лични данни, в случай че докажа, че същите са непълни, неверни или се нуждаят от актуализация.
(3) Право да оттегля съгласието си по всяко време, лесно и без допълнителни условия(освен условието при отправяне на искането да удостоверя идентификацията си пред Компанията), за което е необходимо да уведомя Компанията писмено, използвайки посочените в настоящия документ канали за комуникация.
(4) Право на забравяне/изтриване на данни. При определени обстоятелства имам право да поискам Компанията да ограничи обработката на личните ми данни и/или личните ми данни да бъдат изтрити. В законоустановените случаи, в които искането следва да бъде удовлетворено, Компанията ще направи това без неоправдано забавяне. Уведомен/а съм за обстоятелството, че след като личните ми данни бъдат изтрити, участието ми в играта се преустановява.
(5) Право на ограничение на обработването. Мога да изискам от Компанията ограничаване на обработването на личните ми данни, когато оспорвам точността на личните данни; когато намирам обработването за неправомерно, но не желая данните да бъдат изтрити; както и в други законоустановени хипотези;
(6) Право на уведомяване. Компанията ще ме уведоми(доколкото е възможно, използвайки предоставените от мен контакти за комуникация)в случай на коригиране или в случай на изтриване на личните ми данни (в изпълнение на изрично искане от моя страна за изтриването им), както и в случай на ограничаване на обработването им. Компанията ще ме уведоми незабавно и в случай на евентуален пробив в сигурността на обработваните лични данни.
(6) Право на уведомяване. Компанията ще ме уведоми(доколкото е възможно, използвайки предоставените от мен контакти за комуникация)в случай на коригиране или в случай на изтриване на личните ми данни (в изпълнение на изрично искане от моя страна за изтриването им), както и в случай на ограничаване на обработването им. Компанията ще ме уведоми незабавно и в случай на евентуален пробив в сигурността на обработваните лични данни.
(8) Право да изискам от Компанията пренасяне на данните ми към друг администратор, когато същите се обработват по автоматизиран начин и пренасянето е технически възможно.
Ако желая да упражнявам някое от описаните по-горе права, или да получа допълнителна информация, свързана с личните ми данни, които се обработват, имам възможност да се свържа с Компанията по следните начини: чрез контактната форма на http://www.bella.bg/ или чрез тел.+359 (0)32 606 303; факс: +359 (0)32 606 444; e-mail: office@bella.bg
Когато изпращам имейл, за да упражня правата си, Компанията може да изисква да се идентифицирам, преди да предприеме действия по искането ми.
Б) Че давам конкретно, недвусмислено, изрично и свободно изразеното си съгласие личните ми данни да се обработват от Компанията за целите и при условията, описани по-горе. Нека настоящото съгласие се счете за правно основание за обработка на лични данни съгласно член 6, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година.
Настоящото ми съгласие не е обвързано с предварителни условия от страна на Компанията, нито ще доведе до неблагоприятни последици за мен, в случай че откажа да го представя или впоследствие го оттегля, с изключение на преустановяване на участието ми в провежданата игра.